Ochrana osobných údajov


8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že Kupujúci je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci prehlasuje, že súhlasí, aby Predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v bode 8.1. týchto všeobecných obchodných podmienok, a ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával je v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný informovať Predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch. Kupujúci zároveň poskytuje Predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únie a krajín tzv. Bezpečného prístavu), a to len na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení Kupujúcemu. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu.

Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že na základe písomnej žiadosti Kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Osobné údaje poskytnuté za účelom nákupu na splátky spracováva splátková spoločnosť a nie Predávajúci, a teda spracovanie týchto údajov podlieha všeobecným obchodným podmienkam splátkovej spoločnosti.